Participatie wordt ge(s)maakt

Welke aansturing? Over de interne organisatie

Hoe ga je je als lokaal bestuur op zo’n participatieproces organiseren? 

 • Wie zijn de centrale spilfiguren binnen je bestuur om het participatieproces of het participatief beleid te coördineren?
  • Wie is politiek bevoegd?
  • Wie is dossierkenner?
   Wie heeft de nodige dossierkennis: kennis over de doelgroep, over de inhoud …
  • Wie is proceskenner?
   Wie heeft de nodige vaardigheden/het mandaat om het proces te coördineren?
  • Heb je nood aan externe expertise omtrent inhoud en/of proces?
   ⇒ Stel een kerngroep samen!
 • Wie is binnen het bestuur verder nog betrokken bij het proces?
  Wie heeft raakpunten met het thema, wie kan bijdragen aan een oplossing … ?
  • Bestuurlijk
   • College van burgemeester en schepenen
    Voltallig college of meer specifiek één of meerdere betrokken schepenen
   • Gemeenteraad
    Voltallige gemeenteraad of meer specifiek één of meerdere betrokken gemeenteraadsleden
  • Ambtelijk
   • Managementteam
   • Diensthoofdenoverleg
   • Secretaris
   • Diensthoofd(en)
   • Dienstmedewerkers
  • Naargelang de fase binnen het participatieproces kan de mate van betrokkenheid variëren.
 • Hoe wordt de terugkoppeling voorzien doorheen het proces?
  • Maak duidelijke afspraken over de interne terugkoppelingnaar gemeenteraad, schepencollege, betrokken diensten …
   • Is er een interne mailing of nieuwsbrief?
   • Is er een overleg dat aansluit bij het onderwerp van het participatieproces?
   • Welke overleggen zijn relevant om stand van zaken terug te koppelen? Managementteam, diensthoofdenoverleg …
  • Maak duidelijke afspraken over de externe communicatie over het participatieproces, o.m. naar bewoners en doelgroep toe.
  • Wie kan deze interne en externe communicatie best organiseren?