Participatie wordt ge(s)maakt

Wanneer? Over de verschillende beleidsfases

Participatie wordt vaak gezien als iets wat plaatsvindt aan het begin van een beleidsproces, namelijk wanneer beleidsplannen worden opgemaakt of voorbereid. Een beleidsplan is echter vaak nog geen eenduidige beslissing, daar stopt het niet. De ervaringen van bewoners worden dikwijls niet meer benut bij het verdere verloop van het proces, terwijl dit wel degelijk een meerwaarde biedt.

Tijdens elk van de onderstaande beleidsfases kan participatie van bewoners zinvol zijn:

 • Agendavorming
  Bewoners bepalen in overleg met het bestuur mee de onderwerpen voor op de beleidsagenda
 • Beleidsvoorbereiding
  Bewoners geven mee vorm aan de beleidsintenties
 • Beleidsbepaling
  Bewoners denken en/of beslissen mee
 • Beleidsuitvoering
  Bewoners werken in samenwerking met het bestuur mee aan de uitvoering van het beleid
 • Beleidsevaluatie
  Bewoners hebben een rol in de evaluatie van het beleid

Enkele aandachtspunten

 • Per beleidsfase moet een aanpak op maat worden uitgewerkt. Pak dit volledige stappenplan per fase telkens opnieuw vast. Reflecteer ook per beleidsfase hoe de bewonersparticipatie is verlopen en zet je strategie op voor de volgende fase.
 • Bewoners in de hele beleidscyclus even nauw betrekken is niet evident. Bepaal in welke fase het haalbaar, zinvol of noodzakelijk is om bewoners te betrekken.
 • Tussen planvorming, de beslissing en de start van de werken kan er veel tijd zitten. Intussen kunnen bewoners zich al niet (meer) betrokken voelen, worden er wijzigingen doorgevoerd … Het is op zijn minst noodzakelijk om bewoners te informeren over de timing van projecten waarvan het plan, met hun inbreng, tot stand is gekomen.