Participatie wordt ge(s)maakt

Openbaarheid van bestuur

Met het decreet van 26 maart 2004 betreffende de openbaarheid van bestuur werd een nieuwe stap gezet in het verbeteren van de relatie tussen de burger en de overheid.

Er werd één globale regeling uitgewerkt inzake de passieve en de actieve openbaarheid van bestuur voor alle bestuursinstanties die binnen de bevoegdheid vallen van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaamse Gewest, met dezelfde procedureregels voor alle bestuursniveaus in Vlaanderen.

Het basisprincipe uit het openbaarheidsdecreet houdt in dat alle bestuursdocumenten bij een bestuursinstantie principieel openbaar zijn. Eenieder kan er inzage van nemen, een afschrift van bekomen of er uitleg over vragen. Er zijn evenwel een aantal uitzonderingen voorzien in het decreet, om andere belangen te beschermen.

 • Actieve openbaarheid van bestuur.
  Hierbij geldt als algemeen principe dat de instanties de verplichting hebben om de bevolking of de betrokken doelgroepen systematisch, correct, evenwichtig, tijdig en op verstaanbare wijze in te lichten over hun beleid, regelgeving en dienstverlening, en over de rechten die de bevolking krijgt door het openbaarheidsdecreet.
  Vb. gemeentelijk informatieblad, informatiegids gemeentebestuur, website …
 • Passieve openbaarheid van bestuur
  Zoals grondwettelijk bepaald in artikel 32 van de Grondwet. Dit houdt in dat elke instantie waarop het decreet van toepassing is, verplicht is om aan eenieder die erom verzoekt de gewenste bestuursdocumenten openbaar te maken door:
  • er inzage in te verlenen;
  • er uitleg over te verschaffen; 
  • er een afschrift van te overhandigen. 

Meer informatie

www.vlaanderen.be/openbaarheid